Naš tim lekara

Naš iskusni i cenjeni tim lekara cine lekari opšte prakse, interne medicine, lekari svih specijalnosti interne medicine i hirurgije. Eliksir Medical bolnica nastoji da vam pruži sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i negu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Klikom na željenu oblast medicine možete pogledati radne biografije naših lekara.

Prim Dr Milan Spasojević

Prim Dr Milan Spasojević
Specijalista alergologije
Specijalista medicine rada

Prim.dr Milan Spasojević je alergolog i specijlista medicine rada sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama u Bogradu. Nakon završenih osnovnih i specijlističkih studija iz oblasti alergologije nastavio je dalje stručno usavršavanje u Srbiji i u inostranstvu. Od 2006.radi u Institutu za Medicinu rada Srbije, prvo kao načelnik centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i rukovodilac alergološke ambulante, dok od 2014. Radi kao pomoćnik direktora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja. Autor i kontautor nekoliko naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Članstva: Alergološka sekcija SLD, Sekcija za Medicinu rada SLD.

Dr Slobodan Kažić

Dr Slobodan Kažić
Specijalista interne medicine

Dr Slobodan Kažić je specijalista interne medicine i gastroenterologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i u privatnoj praksi. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1987. godine sa odličnim uspehom, 1990. godine postao magistar nauka, 1998. godine doktor nauka, a 2004 godine stekao zvanje primarijusa.  2011. godine postao je šef gastroenterološke ambulante KBC Zvezdara. Sa ovog radnog mesta je otisao u penziju 2019 godine. Oblast kojom se posebno bavi su nasledna oboljenja jetre, kao i oboljenja želuca. Priznat je kao stručnjak za Vilsonovu bolest od strane Internacionalne Asocijacije za Vilsonovu bolest  i Eurovilsona, evropskog projekta za Vilsonovu bolest čiji je član. Član je i gastroenterološke sekcije SLD, a 1993 godine bio je i sekretar hepatološke sekcije SLD.

Dr Danijela Đorđević

Dr Danijela Đorđević
Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Jovanka Kostić Ristić

Dr Jovanka Kostić Ristić
Specijalista ginekologije i akušerstva,citoskriner

Dr Danijela Đorđević je specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama. Radila je više od 20 godina kao specijalista ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u Opštoj bolnici Knjaževac. Trenutno radi u Domu zdravlja Jagodina u službi za javnu zaštitu žena. Usavršavala se u oblastima primene ultrazvuka, ultrazvuka dojke, 3D/4D ultrazvuka, kolposkopije, ginekološke citodijagostike itd. Član je nekoliko udruženja. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.

Dr Jovanka Kostić Ristić je specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradu. Od 2002. Do 2004. godine radila je u dispanzeru za žene sa vanbolničkim porodilištem u Lazarevcu. Od 2004.godine do danas radi u DZ Novi Beograd. Usavršavanja i obuke:  Jugoslovenska škola za patologiju, cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju u Begradu, Škola ultrazvuka-institut za ginekologiju i akušerstvo-Klinički Centar Srbije, Obuka za citoskrinera – Institut za ginekologiju i akušerstvo. Položila je ispit iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji GAK Narodni Front Beograd. Posebna interesovanja  doktorke Jovanke su  sterilitet i perinatologija. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i stručnim sastancima. Članstva: Srpska lekarska komora , Srpsko lekarsko društvo, Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije, Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu Srbije – MUMIA.

Dr Predrag Poleksić

Dr Predrag Poleksić
Specijalista dermatovenerologije
Subspecijalista dermatohirurgije

Dr Predrag Poleksic  je specijalista dermatovenerologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i privatnoj praksi. Tokom specijalizacije pohađao je brojne edukacije i treninge iz dermatoskopije, promena pigmenta kože, radio operacija kože, dermalnih filera i podmlađivanja, rada sa laserima. Stručno se usavršavao u Sahlgrenska Institutu u Geteburgu, klinici Felippe de Inigo u Barseloni i Unispital bolnici u Cirihu.  Stalno je zaposlen u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti u Džordza Vašingtona, gde obavlja između sedam i osam hiljada pregleda godišnje. Glavne veštine doktora Predraga su dermatoonkologija i dermatohirurgija. Redovan je član Evropske Akademije Dermatologije ( EADV). Od 2011.godine je stalan učesnik i predavač na EADV kongresima.

Dr Tamara D. Bogavac

Dr Tamara D. Bogavac
Specijalista endokrinologije

Dr Tamara D. Bogavac  je specijalista endokrinologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i privatnoj praksi. Jula 2012.godine položila je specijalistički ispit sa odličnom ocenom 5 (pet) i stekla stručno zvanje specijaliste interne medicine. Septembra 2015. godine završila je specijalističke akademske studije, oblast endokrinologije. Juna 2020.godine stekla je stručno zvanje subspecijaliste interne medicine-endokrinologa. Od januara 2009. zaposlena je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS – Centar za neuroendokrine tumore i nasledne kancerske sindrome. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.

Dr Radojica Đokić

Dr Radojica Đokić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Radojica Đokić je specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 1994.godine zaposlen je na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica u Beogradu. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Radojice : deformiteti kičmenog stuba kod dece i degenerativne oblasti KS. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja.

Dr Tija Apostolović

Dr Tija Apostolović
Specijalista neurologije

Dr Tija Apostolović je specijalista neurologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavila je stručno usavršavanje u Srbiji. Uže oblasti rada doktorke Tije su cerebrovaskularne bolesti, glavobolja i vrtoglavica. Od 2019. godine radi kao načelnik odeljenja intenzivne nege u specijalizovanoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: Srpska lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, Evropska federacija neuroloških društava.

Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović je specijalista ORL sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama.  Trenutno radi kao stalno zaposlena u Domu Zdravlja Zemun na odeljenju Dečije Otorinolaringologije. Doktorka Danijela ima preko dvadeset godina lekarskog staža, dok kao lekar specijalista radi od 2015.godine. Prethodno je bila zaposlena u Zdravstvenom Centru Gnjilane. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Redovan je učesnik i član u Edukativnim skupovima u organizaciji ORL Sekcije SLD . Članstva: Lekarska komora grada Beograda.

Dr Dejan Marinković

Dr Dejan Marinković
Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Spinalni hirurg

Dr Dejan Marinković je specijalista ortopedije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Dejana su: deformiteti kičmenog stuba kod dece i odraslih, degenerativna stanja i oboljenja kičmenog stuba, tumori kičmenog stuba, ortopedska traumatologija-prvenstveno kičmenog stuba , osteoporoza. Bio je glavni istraživač kliničkog istraživanja/studije “Kontrolisano, randomizovano, multicentrično, dvostruko slepo ispitivanje faze II za procenu efikasnosti i bezbednosti PeproStat-a za topikalnu primenu tokom operativnog zahvata kod hirurške hemostaze”. Od oktobra 2007. godine stalno je zaposlen na mestu kliničkog lekara na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, a od 2016. godine raspoređen je  na poslovima načelnika Službe za hirurške intervencije ( operacionog bloka). Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: SICOT, SEG, Lekarska komora Srbije ,Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija, Udruženje Aloplastičnih Hirurga Srbije.

Dr Marko Petrović

Dr Marko Petrović
Specijalista pedijatrije

Dr Biljana Međo

Dr Biljana Međo
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista pulmologije

Dr Andrija Pavlović

Dr Andrija Pavlović
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista kardiologije

Rođen 1980. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet Univeriziteta u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prisutan od 2006. godine. Specijalista pedijatrije od 2014. godine sa radnim iskustvom u oblasti opšte pedijatrije, dečje neurologije, dečje nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, neonatologije, pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege. Subspecijalizant iz domena neonatologije. Stručno usavršavanje obavljao u Austriji i Izraelu. Član i instruktor prve pomoći Gorske službe spasavanja. Suvlasnik i urednik internet portala „Doktor i dete“.

Dr Biljana Međo je specijalista pedijatrije,subspecijalista pulmologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1998. godine, magistrirala 2010godine, a postala specijalista pedijatrije 2003. godine. Užu specijalizaciju iz pulmologije završila je 2010. godine, a doktorirala 2015. godine. Radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu više od dvadeset godina. Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri pedijatrije. Autor je i koautor u preko 100 stručnih radova iz oblasti pedijatrije i pulmologije. Učestvovala je na brojnim međunarodnim stručnim skupovima i kliničkim seminarima na kojima je sticala znanja i veštine neophodne u kliničkom i naučnom radu.

Rođen 1988. godine u Beogradu gde je završio Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 9.74. Specijalistički akademski rad pod nazivom „Značaj poremećene glikoregulacije kod bolesnika sa srčanom slabošću“ je odbranio 2015. godine. Stalno je zaposlen u Službi kardiologije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu od 2016. godine i od tada je obučavan u oblasti ehokardiografije i urođenih i stečenih bolesti srca, funkcionalnoj dijagnostici aritmija i kateterizaciji urođenih srčanih mana.  Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio 2021. godine sa odličnom ocenom.  Usavršavao se u Texas Heart Institute u Hjustonu, Teksas, i u Mitera bolnici u Atini. Članstva: Srpska lekarska komora, Udruženje kardiologa Srbije, Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS) i Evropsko udruženje kardiologa (ESC).  Autor i koautor je više radova iz oblasti kardiologije in extenso, kao i preko 30 sažetaka prikazanih i objavljenih na međunarodnim skupovima.

Suzana Pavlović

Suzana Pavlović

Dipl.psiholog

Suzana Pavlović, rođena 02.08.1971.god u Smederevskoj Palanci.Odrasla u Velikoj Plani gde je završila O.Š.

Srednju medicinsku školu završila u Kragujevcu. Višu medicinsku školu završila u Zemunu. Visoku strukovnu medicinsku školu završila u Beogradu. Diplomirala kliničku psihologiju u Beogradu. U Ministarstvu zdravlja Republike Srbije položila državne ispite za sve vidove obrazovanja. Sertifikovani REBT psihoterapeut. Poseduje brojne državne sertifikate iz psihodijagnostike. Radi u O.B.,,Sveti Luka“ Smederevo od 1996.god. , najpre u službi za anesteziju i reanimaciju, a zatim na onkologiji u odseku za IHHTP na administriranju hemioterapije i psihološkoj podršci obolelih od malignih bolesti, članovima njihove porodice i pratiocima i na odeljenju za psihijatriju kao klinički psiholog, gde se bavi psihodijagnostikom , neuropsihološkom dijagnostikom, psihoterapijom, savetovanjem i podučavanjem obolelih i zdravih lica. Autor je i koautor mnogih stručnih radova iz oblasti sestrinstva , psihoonkologije kao i psihološke nege u sestrinstvu i zdravstvenim strukama. Aktivno posećuje domaće i međunarodne seminare, radionice, edukacije i kongrese od značaja. Poseduje solidno znanje francuskog, italijanskog i engleskog jezika. Komunikativna, kreativna, srdačna , otvorena za sve vidove saradnje i sticanja novog znanja.

Njen moto je,,Znanje je kao morska voda, što je više piješ, više si žedan“!

Dr Tatjana Janovski - Lutovac

Dr Tatjana Janovski – Lutovac
Specijalista interne medicine – pulmolog

 

Dr Branislav Ilić

Dr Branislav Ilić
Specijalista interne medicine – pulmolog

Dr Snežana Cvetković

Dr Snežana Cvetković
Subspecijalista pulmologije
Specijalista pneumoftiziologije

Dr Tatjana Janovski-Lutovac radila je 21 godinu na pulmologiji  KCS. Godinama je bila clan Konzilijuma za karcinome pluća i radila je na odeljenju za hemioterapiju. Učestvovala je na brojnim stručnim usavršavanjima iz onkologije kako u zemljii , tako i u inostranstrvu. Takođe je više godina radila na odeljenju bronhologije u KCS gde je osposobljena za bronhoskopije, biopsije pleure i punkcije . Poslednje radno mesto na klinici za pulmologiju je bilo na kliničkom odeljenju . Veliko radno iskustvo je stekla i u privatnom sektoru radeći 3 godine kao prvi konsultant iz pulmologije u Euromediku  i 6 godina kao stalno zaposleni pulmolog na više lokacija . U tom periodu najviše se bavila Hroničnim bronhitisom, Astmom , sinusima i alergijom. Jedan je od koautora knjige “Palijativno zbrinjavanje bolesnika sa karcinomom pluća”. Posvećena je edukaciji o plućnim bolestima u celini, posebno onkološkim slučajevima i svim oblicima lečenja (dijagnostika, lečenje, prevencija).

Dr Branislav Ilic je specijalista interne medicine i akademski specijalista pulmologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Na završnoj je godini Doktorskih studija iz pulmologije. Trenutno je zaposlen u Klinici za pulmologiju Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, u Odeljenju bronhologije i invazivne pulmološke dijagnostike. Tokom dosadašnjeg kliničkog i naučnog rada bavio se različitim aspektima pulmologije. Posebne oblasti interesovanja doktora Branislava su invazivna pulmološka dijagnostika, torakalna onkologija i intersticijske bolesti pluća. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pulmologije. Autor i koautor je dvadesetak naučnih radova, izvoda i saopštenja. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Evropsko respiratorno udruženje i Evropska i Svetska asocijacija bronhologa i interventnih pulmologa.

Dr Snežana Cvetković je specijalista pulmologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Svoje osnovne studije, specijalizaciju pneumoftiziologije i subspecijaliaziju pulmologije zavrsila je u Beogradu. Do 2013.godine bila je načelnik Grudnog odeljenja opšte bolnice „Stefan Visoki“. Trenutno radi u klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Posebna interesovanja doktorke Snežane su: bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, tuberkuloza, bronhiektazije ,embolije pluća, pneumonije , tumori pluća, intersticijumske bolesti pluća, fibroza pluća , sarkoidoza pluća. Aktivni je učesnik  na evropskim  i domaćim kongresima iz oblasti  plućnih bolesti. Autor i koautor je velikog broja stručnih radova iz oblasti pulmologije. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Evropsko respiratorno udruženje, Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.

Dr Svetlana Supić

Dr Svetlana Supić
Specijalista radiologije

Dr Davor Mrda

Dr Davor Mrda
Specijalista radiologije

Dr Svetlana Supić je specijalista radiologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Trenutno radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Oblasti rada doktorke Svetlane su: mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk abdomena, karlice, urotrakta i klasična rentgen dijagnostika. Pohadjala je obuku za mamografski skrining (IORS Beograd). Edukovala se u oblasti radiofrekventne ablacije promena u štitastoj žlezdi u Italiji. Zavrsila je kurs iz oblasti morfološke dijagnostike i hiruškog zbrinjavanja oboljenja štitaste žlezde u Novom Sadu.  Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.

Dr Davor Mrda je specijalista radiologije u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostikovanju različitih oboljenja u okviru državnih i provatnih zdravstvenih ustanova. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2006. godine imenovan je za načelnika radiološkog odeljenja KBC Bežanijska Kosa u Beogradu. Dr Mrda se uspešno bavi interventnom radiologijom i uspešno leči pelvični kongestivni sindrom (PKS). Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.

Dr Sandra Jeličić

Dr Sandra Jeličić
Specijalista radiologije

Dr Filip Jukić

Dr Filip Lukić
Specijalista radiologije

Dr Sandra Jeličić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završila je u Beogradu. Zaposlena je u KBC Bežanijska kosa, na odeljenju DIC-a (diagnostic imiging center), odsek za bolesti dojke. Oblasti rada doktorke Sandre su: kompletna dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZ, MRI, biopsije), ultrazvučna dijagnostika ( pregled abdomena, karlice, urotrakta, vrata, štitaste žlezde, regionalnih limfnih regija-aksilarnih i ingvinalnih, mekotkivnih struktura i muskuloskletnog sistema – mišići i zglobovi), ultrazvučna elostografija, rendgen dijagnostika i komjuterizovana tomografija (CT). Stručna usavršavanja: Kurs imidžing dojke i interventne procedure, obuka za mamografski skrining, trening obuka za organizovan skrining za karcinom dojke u saradnji sa JICA u Jokohami u Japanu

Dr Filip Lukić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2016. godine je stalno zaposlen na odeljenju radiologije KBC Bežanijska kosa. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva i na medunarodnim edukacijama. Autor je više publikovanih radova  i prezentacija iz oblasti radiologije. Članstva: Društvo Intrventnih Radiologa Srbije (DIRS), Udruženje  Radiologa Evrope (ESR), Udruženje Interventnih Radiologa Evrope (CIRSE).

Dr Nikola Roganović

Dr Nikola Roganović
Lekar interne medicine – reumatolog

Dr Nikola Roganović je rođen 1973. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,69. Ispit za specijalistu Interne medicine je položio 2013. godine sa odličnim uspehom, a ispit za subspecijalistu reumatologije 2019. godine, takođe sa odličnim uspehom. Do 2020. godine je bio zaposlen u Institutu za reumatologiju u Beogradu. Radi kao konsultant reumatolog u više privatnih ordinacija u Beogradu. Bio je učesnik velikog broja sertifikovanih kurseva iz oblasti ultrazvuka zglobova i mekih tkiva i poseduje značajno iskustvo u ovoj oblasti.

Dr Martin Popević

Dr Martin Popevic
Specijalista medicine rada

Dr Martin Popevic 2004. godine počinje da radi kao asistent pripravnik na katedri Medicina rada i kao klinički lekar u Institutu za medicinu rada Srbije. Od 2010. godine intenzivno je uključen u proučavanje poremećaja disanja u spavanju, pre svega sindorma opstruktivne apneje u spavanju i njihovog uticaja na radnu sposobnost profesionalnih vozača. Od 2011. godine, koautor i učesnik projekta „Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima“ 2011-2020. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva Nauke Republike Srbije. U junu 2012. godine završava Central European Advanced Sleep training course- Hungarian Sleep Society, Budapest, Hungary.  2016. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod vozača profesionalaca“, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Trenutno radi kao Docent na katedri Medicina rada i kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije. Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti poremećaja disanja u spavanju i uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Učesnik je domaćih i međunarodnih projekata Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Član je Evropskog udruženja za istraživanje sna (ESRS), međunarodnog udruženja medicine rada (ICOH) i aktivan član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od članova osnivača Srpskog somnološkog društva , nacionalnog naučno-stručnog neprofitabilnog udruženja čiji je cilj unapređenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja.

Dr Vladan Marković

Dr Vladan Marković
Specijalista urologije

Dr Nikola Lukač

Dr Nikola Lukač
Specijalista urologije

Dr Vladan Marković je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Trenutno radi u KBC Zvezdara u Beogradu. Doktor Vladan ima višegodišnje iskustvo u lečenju muškog steriliteta. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti urologije. Redovno učestvuje na kongresima širom zemlje i inostranstva. Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.

Dr Nikola Lukač je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2017.godine radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Doktor Nikola se ušpesno bavi  lečenjem erektilne disfunkcije. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja urologa.

Dr Dusan Gligorijevic

Dr Dušan Gligorijević
Specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža.  Dr Gligorijević je angažovan opšti i vaskularni hirurg KBC Zvezdare. Usko se specijalizovao za poštedne resekcije i operacije na dijabetičnom stopalu u lokalnoj anesteziji na svim nivoima i amputacione procedure potkolenice, natkolenice do dezartikulacije u predelu zgloba kuka. Samostalno je uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu. Po broju izvedenih operacija ima najveći broj bolesnika u Srbiji. U lečenju bolesnika aktivno sarađuje sa svim Klinikama u Beogradu, Hiperbaričnom komorom KCS i Zavodom za rehabilitaciju i protetisanje bolesnika Rudo. Na Onkološkom institutu licencirao je operacije mekotkivnih tumora kože i potkože i operacije dojke. Poseduje sertifikat za operacije u laparoskopskoj hirurgiji. Nosilac je nagrade Zlatne plakete Kapetana Miša Anastasijević i Septembarske nagrade opštine Majdanpek. Više puta nagrađivan plaketama i zahvalnicama Večernjih novosti. Bio je učesnik mnogih medicinskih kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka medicinskih radnika. Kao autor i koautor učestvovao je u izradi preko 100 publikovanih stručnih radova.

Naš iskusni i cenjeni tim lekara cine lekari opšte prakse, interne medicine, lekari svih specijalnosti interne medicine i hirurgije. Eliksir Medical bolnica nastoji da vam pruži sveobuhvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i negu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Klikom na željenu oblast medicine možete pogledati radne biografije naših lekara.

Prim Dr Milan Spasojević

Prim Dr Milan Spasojević
Specijalista alergologije
Specijalista medicine rada

Prim.dr Milan Spasojević je alergolog i specijlista medicine rada sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama u Bogradu. Nakon završenih osnovnih i specijlističkih studija iz oblasti alergologije nastavio je dalje stručno usavršavanje u Srbiji i u inostranstvu. Od 2006.radi u Institutu za Medicinu rada Srbije, prvo kao načelnik centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i rukovodilac alergološke ambulante, dok od 2014. Radi kao pomoćnik direktora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja. Autor i kontautor nekoliko naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Članstva: Alergološka sekcija SLD, Sekcija za Medicinu rada SLD.

Dr Slobodan Kažić

Dr Slobodan Kažić
Specijalista interne medicine

Dr Slobodan Kažić je specijalista interne medicine i gastroenterologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i u privatnoj praksi. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1987. godine sa odličnim uspehom, 1990. godine postao magistar nauka, 1998. godine doktor nauka, a 2004 godine stekao zvanje primarijusa.  2011. godine postao je šef gastroenterološke ambulante KBC Zvezdara. Sa ovog radnog mesta je otisao u penziju 2019 godine. Oblast kojom se posebno bavi su nasledna oboljenja jetre, kao i oboljenja želuca. Priznat je kao stručnjak za Vilsonovu bolest od strane Internacionalne Asocijacije za Vilsonovu bolest  i Eurovilsona, evropskog projekta za Vilsonovu bolest čiji je član. Član je i gastroenterološke sekcije SLD, a 1993 godine bio je i sekretar hepatološke sekcije SLD.

Dr Danijela Đorđević

Dr Danijela Đorđević
Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Danijela Đorđević je specijalista ginekologije i akušerstva sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama. Radila je više od 20 godina kao specijalista ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u Opštoj bolnici Knjaževac. Trenutno radi u Domu zdravlja Jagodina u službi za javnu zaštitu žena. Usavršavala se u oblastima primene ultrazvuka, ultrazvuka dojke, 3D/4D ultrazvuka, kolposkopije, ginekološke citodijagostike itd. Član je nekoliko udruženja. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Jovanka Kostić Ristić

Dr Jovanka Kostić Ristić
Specijalista ginekologije i akušerstva, citoskriner

Dr Jovanka Kostić Ristić je specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradu. Od 2002. Do 2004. godine radila je u dispanzeru za žene sa vanbolničkim porodilištem u Lazarevcu. Od 2004.godine do danas radi u DZ Novi Beograd. Usavršavanja i obuke:  Jugoslovenska škola za patologiju, cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju u Begradu, Škola ultrazvuka-institut za ginekologiju i akušerstvo-Klinički Centar Srbije, Obuka za citoskrinera – Institut za ginekologiju i akušerstvo. Položila je ispit iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji GAK Narodni Front Beograd. Posebna interesovanja  doktorke Jovanke su  sterilitet i perinatologija. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i stručnim sastancima. Članstva: Srpska lekarska komora , Srpsko lekarsko društvo, Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije, Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu Srbije – MUMIA.

Dr Predrag Poleksić

Dr Predrag Poleksić
Specijalista dermatovenerologije
Subspecijalista dermatohirurgije

Dr Predrag Poleksic  je specijalista dermatovenerologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i privatnoj praksi. Tokom specijalizacije pohađao je brojne edukacije i treninge iz dermatoskopije, promena pigmenta kože, radio operacija kože, dermalnih filera i podmlađivanja, rada sa laserima. Stručno se usavršavao u Sahlgrenska Institutu u Geteburgu, klinici Felippe de Inigo u Barseloni i Unispital bolnici u Cirihu.  Stalno je zaposlen u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti u Džordza Vašingtona, gde obavlja između sedam i osam hiljada pregleda godišnje. Glavne veštine doktora Predraga su dermatoonkologija i dermatohirurgija. Redovan je član Evropske Akademije Dermatologije ( EADV). Od 2011.godine je stalan učesnik i predavač na EADV kongresima.

Dr Tamara D. Bogavac

Dr Tamara D. Bogavac
Specijalista endokrinologije

Dr Tamara D. Bogavac  je specijalista endokrinologije iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim ustanovama i privatnoj praksi. Jula 2012.godine položila je specijalistički ispit sa odličnom ocenom 5 (pet) i stekla stručno zvanje specijaliste interne medicine. Septembra 2015. godine završila je specijalističke akademske studije, oblast endokrinologije. Juna 2020.godine stekla je stručno zvanje subspecijaliste interne medicine-endokrinologa. Od januara 2009. zaposlena je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS – Centar za neuroendokrine tumore i nasledne kancerske sindrome. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.

Dr Radojica Đokić

Dr Radojica Đokić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Radojica Đokić je specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 1994.godine zaposlen je na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica u Beogradu. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Radojice : deformiteti kičmenog stuba kod dece i degenerativne oblasti KS. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja.

Dr Predrag Bogdanović

Dr Predrag Bogdanović
Specijalista kardiolog
Specijalista interne medicine

Potpukovnik dr med. Predrag Bogdanović je specijalista interne medicine i kardiologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom kako u privatnim tako i u državnim medicinskim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavio je stručno usavršavanje u Srbiji i inostranstvu. Trenutno je zaposlen u Beogradu, u Klinici za kardiologiju, Vojnomedicinske akademije Beograd, ministarstva odbrane RS. Uže specijalnosti doktora Predraga su sve dijagnostičke procedure u oblasti neinvazivne kardiologije  ( ehokardiografija, holteri TA I EKG-a, Ergometrija ), kao i invazivna kardiološka dijagnostika – koronarografia i naročito ugradnja privremenih i trajnih pejsmejkera, defibrilatora. Član je brojnih domaćih i stranih udruženja,  autor i koautor je nekoliko naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu.  Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu. Dobitnik je više nagrada u službi, angažovan je i kao zamenik komandanta i komanadant privremenih Covid-19 bolnica – „beogradski sajam“ i „Arena“.

Dr Tija Apostolović

Dr Tija Apostolović
Specijalista neurologije

Dr Tija Apostolović je specijalista neurologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Nakon završenih studija u Beogradu nastavila je stručno usavršavanje u Srbiji. Uže oblasti rada doktorke Tije su cerebrovaskularne bolesti, glavobolja i vrtoglavica. Od 2019. godine radi kao načelnik odeljenja intenzivne nege u specijalizovanoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: Srpska lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, Evropska federacija neuroloških društava.

Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović

Dr Danijela Mladenović je specijalista ORL sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama.  Trenutno radi kao stalno zaposlena u Domu Zdravlja Zemun na odeljenju Dečije Otorinolaringologije. Doktorka Danijela ima preko dvadeset godina lekarskog staža, dok kao lekar specijalista radi od 2015.godine. Prethodno je bila zaposlena u Zdravstvenom Centru Gnjilane. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Redovan je učesnik i član u Edukativnim skupovima u organizaciji ORL Sekcije SLD . Članstva: Lekarska komora grada Beograda.

Dr Dejan Marinković

Dr Dejan Marinković
Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Spinalni hirurg

Dr Dejan Marinković je specijalista ortopedije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Dominantne oblasti stručnog rada doktora Dejana su: deformiteti kičmenog stuba kod dece i odraslih, degenerativna stanja i oboljenja kičmenog stuba, tumori kičmenog stuba, ortopedska traumatologija-prvenstveno kičmenog stuba , osteoporoza. Bio je glavni istraživač kliničkog istraživanja/studije “Kontrolisano, randomizovano, multicentrično, dvostruko slepo ispitivanje faze II za procenu efikasnosti i bezbednosti PeproStat-a za topikalnu primenu tokom operativnog zahvata kod hirurške hemostaze”. Od oktobra 2007. godine stalno je zaposlen na mestu kliničkog lekara na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, a od 2016. godine raspoređen je  na poslovima načelnika Službe za hirurške intervencije ( operacionog bloka). Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja. Članstva: SICOT, SEG, Lekarska komora Srbije ,Srpska ortopedsko-traumatološka asocijacija, Udruženje Aloplastičnih Hirurga Srbije.

Dr Marko Petrović

Dr Marko Petrović
Specijalista pedijatrije

Rođen 1980. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet Univeriziteta u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj prisutan od 2006. godine. Specijalista pedijatrije od 2014. godine sa radnim iskustvom u oblasti opšte pedijatrije, dečje neurologije, dečje nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, neonatologije, pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege. Subspecijalizant iz domena neonatologije. Stručno usavršavanje obavljao u Austriji i Izraelu. Član i instruktor prve pomoći Gorske službe spasavanja. Suvlasnik i urednik internet portala „Doktor i dete“.


Dr Biljana Međo

Dr Biljana Međo
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista pulmologije

Dr Biljana Međo je specijalista pedijatrije,subspecijalista pulmologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1998. godine, magistrirala 2010godine, a postala specijalista pedijatrije 2003. godine. Užu specijalizaciju iz pulmologije završila je 2010. godine, a doktorirala 2015. godine. Radi na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu više od dvadeset godina. Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri pedijatrije. Autor je i koautor u preko 100 stručnih radova iz oblasti pedijatrije i pulmologije. Učestvovala je na brojnim međunarodnim stručnim skupovima i kliničkim seminarima na kojima je sticala znanja i veštine neophodne u kliničkom i naučnom radu.


Dr Andrija Pavlović

Dr Andrija Pavlović
Specijalista pedijatrije,
subspecijalista kardiologije

Rođen 1988. godine u Beogradu gde je završio Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 9.74. Specijalistički akademski rad pod nazivom „Značaj poremećene glikoregulacije kod bolesnika sa srčanom slabošću“ je odbranio 2015. godine. Stalno je zaposlen u Službi kardiologije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu od 2016. godine i od tada je obučavan u oblasti ehokardiografije i urođenih i stečenih bolesti srca, funkcionalnoj dijagnostici aritmija i kateterizaciji urođenih srčanih mana.  Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio 2021. godine sa odličnom ocenom.  Usavršavao se u Texas Heart Institute u Hjustonu, Teksas, i u Mitera bolnici u Atini. Članstva: Srpska lekarska komora, Udruženje kardiologa Srbije, Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS) i Evropsko udruženje kardiologa (ESC).  Autor i koautor je više radova iz oblasti kardiologije in extenso, kao i preko 30 sažetaka prikazanih i objavljenih na međunarodnim skupovima.

Dr Tatjana Janovski - Lutovac

Dr Tatjana Janovski – Lutovac
Specijalista interne medicine – pulmolog

Dr Tatjana Janovski-Lutovac radila je 21 godinu na pulmologiji  KCS. Godinama je bila clan Konzilijuma za karcinome pluća i radila je na odeljenju za hemioterapiju. Učestvovala je na brojnim stručnim usavršavanjima iz onkologije kako u zemljii , tako i u inostranstrvu. Takođe je više godina radila na odeljenju bronhologije u KCS gde je osposobljena za bronhoskopije, biopsije pleure i punkcije . Poslednje radno mesto na klinici za pulmologiju je bilo na kliničkom odeljenju . Veliko radno iskustvo je stekla i u privatnom sektoru radeći 3 godine kao prvi konsultant iz pulmologije u Euromediku  i 6 godina kao stalno zaposleni pulmolog na više lokacija . U tom periodu najviše se bavila Hroničnim bronhitisom, Astmom , sinusima i alergijom. Jedan je od koautora knjige “Palijativno zbrinjavanje bolesnika sa karcinomom pluća”. Posvećena je edukaciji o plućnim bolestima u celini, posebno onkološkim slučajevima i svim oblicima lečenja (dijagnostika, lečenje, prevencija).


Dr Branislav Ilić

Dr Branislav Ilić
Specijalista interne medicine – pulmolog

Dr Branislav Ilic je specijalista interne medicine i akademski specijalista pulmologije sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Na završnoj je godini Doktorskih studija iz pulmologije. Trenutno je zaposlen u Klinici za pulmologiju Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, u Odeljenju bronhologije i invazivne pulmološke dijagnostike. Tokom dosadašnjeg kliničkog i naučnog rada bavio se različitim aspektima pulmologije. Posebne oblasti interesovanja doktora Branislava su invazivna pulmološka dijagnostika, torakalna onkologija i intersticijske bolesti pluća. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti pulmologije. Autor i koautor je dvadesetak naučnih radova, izvoda i saopštenja. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Evropsko respiratorno udruženje i Evropska i Svetska asocijacija bronhologa i interventnih pulmologa.


Dr Snežana Cvetković

Dr Snežana Cvetković
Subspecijalista pulmologije
Specijalista pneumoftiziologije

Dr Snežana Cvetković je specijalista pulmologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u državnim i privatnim ustanovama. Svoje osnovne studije, specijalizaciju pneumoftiziologije i subspecijaliaziju pulmologije zavrsila je u Beogradu. Do 2013.godine bila je načelnik Grudnog odeljenja opšte bolnice „Stefan Visoki“. Trenutno radi u klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Posebna interesovanja doktorke Snežane su: bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, tuberkuloza, bronhiektazije ,embolije pluća, pneumonije , tumori pluća, intersticijumske bolesti pluća, fibroza pluća , sarkoidoza pluća. Aktivni je učesnik  na evropskim  i domaćim kongresima iz oblasti  plućnih bolesti. Autor i koautor je velikog broja stručnih radova iz oblasti pulmologije. Članstva: Respiratorno udruženje Srbije, Evropsko respiratorno udruženje, Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.

Dr Svetlana Supić

Dr Svetlana Supić
Specijalista radiologije

Dr Svetlana Supić je specijalista radiologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Trenutno radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Oblasti rada doktorke Svetlane su: mamografija, ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk abdomena, karlice, urotrakta i klasična rentgen dijagnostika. Pohadjala je obuku za mamografski skrining (IORS Beograd). Edukovala se u oblasti radiofrekventne ablacije promena u štitastoj žlezdi u Italiji. Zavrsila je kurs iz oblasti morfološke dijagnostike i hiruškog zbrinjavanja oboljenja štitaste žlezde u Novom Sadu.  Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Davor Mrda

Dr Davor Mrda
Specijalista radiologije

Dr Davor Mrda je specijalista radiologije u Beogradu sa dugogodišnjim iskustvom u dijagnostikovanju različitih oboljenja u okviru državnih i provatnih zdravstvenih ustanova. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2006. godine imenovan je za načelnika radiološkog odeljenja KBC Bežanijska Kosa u Beogradu. Dr Mrda se uspešno bavi interventnom radiologijom i uspešno leči pelvični kongestivni sindrom (PKS). Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva.


Dr Sandra Jeličić

Dr Sandra Jeličić
Specijalista radiologije

Dr Sandra Jeličić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završila je u Beogradu. Zaposlena je u KBC Bežanijska kosa, na odeljenju DIC-a (diagnostic imiging center), odsek za bolesti dojke. Oblasti rada doktorke Sandre su: kompletna dijagnostika bolesti dojke (mamografija, UZ, MRI, biopsije), ultrazvučna dijagnostika ( pregled abdomena, karlice, urotrakta, vrata, štitaste žlezde, regionalnih limfnih regija-aksilarnih i ingvinalnih, mekotkivnih struktura i muskuloskletnog sistema – mišići i zglobovi), ultrazvučna elostografija, rendgen dijagnostika i komjuterizovana tomografija (CT). Stručna usavršavanja: Kurs imidžing dojke i interventne procedure, obuka za mamografski skrining, trening obuka za organizovan skrining za karcinom dojke u saradnji sa JICA u Jokohami u Japanu.


Dr Filip Jukić

Dr Filip Jukić
Specijalista radiologije

Dr Filip Jukić je specijalista radiologije sa bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2016. godine je stalno zaposlen na odeljenju radiologije KBC Bežanijska kosa. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva i na medunarodnim edukacijama. Autor je više publikovanih radova i prezentacija iz oblasti radiologije. Članstva: Društvo Intrventnih Radiologa Srbije (DIRS), Udruženje Radiologa Evrope (ESR), Udruženje Interventnih Radiologa Evrope (CIRSE).

Dr Martin Popević

Dr Martin Popević
Specijalista medicine rada

Dr Martin Popević 2004. godine počinje da radi kao asistent pripravnik na katedri Medicina rada i kao klinički lekar u Institutu za medicinu rada Srbije. Od 2010. godine intenzivno je uključen u proučavanje poremećaja disanja u spavanju, pre svega sindorma opstruktivne apneje u spavanju i njihovog uticaja na radnu sposobnost profesionalnih vozača. Od 2011. godine, koautor i učesnik projekta „Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima“ 2011-2020. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva Nauke Republike Srbije. U junu 2012. godine završava Central European Advanced Sleep training course- Hungarian Sleep Society, Budapest, Hungary.  2016. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pospanost, sindrom opstruktivne apneje u spavanju i saobraćajni traumatizam kod vozača profesionalaca“, čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Trenutno radi kao Docent na katedri Medicina rada i kao lekar specijalista medicine rada u Institutu za medicinu rada Srbije. Autor je i koautor više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti poremećaja disanja u spavanju i uticaja na zdravlje i radnu sposobnost. Učesnik je domaćih i međunarodnih projekata Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Član je Evropskog udruženja za istraživanje sna (ESRS), međunarodnog udruženja medicine rada (ICOH) i aktivan član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od članova osnivača Srpskog somnološkog društva , nacionalnog naučno-stručnog neprofitabilnog udruženja čiji je cilj unapređenje svih aspekata proučavanja i promocije kako normalnog spavanja tako i bolesti spavanja.

Dr Vladan Marković

Dr Vladan Marković
Specijalista urologije

Dr Vladan Marković je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Trenutno radi u KBC Zvezdara u Beogradu. Doktor Vladan ima višegodišnje iskustvo u lečenju muškog steriliteta. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti urologije. Redovno učestvuje na kongresima širom zemlje i inostranstva. Članstva: Srpsko lekarsko društvo, Lekarska komora Srbije.


Dr Nikola Lukač

Dr Nikola Lukač
Specijalista urologije

Dr Nikola Lukač je specijalista urologije sa višegodišnjim i bogatim iskustvom u radu sa pacijentima u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama. Osnovne i specijalističke studije završio je u Beogradu. Od 2017.godine radi u KBC Bežanijska kosa u Beogradu. Doktor Nikola se ušpesno bavi  lečenjem erektilne disfunkcije. Kontinuirano se usavršava posećujući kongrese širom zemlje i inostranstva. Član je brojnih udruženja urologa.

Dr Dušan Gligorijević

Dr Dušan Gligorijević
Specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Gligorijević je po stečenom obrazovanju i priznatim naučnim i stručnim titulama: specijalista opšte hirurgije, magistar medicinskih nauka, primarius, doktor medicinskih nauka, akademik Srpske Kraljevske akademije naučnika i umetnika i sudija Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije. Ukupno ima 40 godina radnog i hirurškog staža.  Dr Gligorijević je angažovan opšti i vaskularni hirurg KBC Zvezdare. Usko se specijalizovao za poštedne resekcije i operacije na dijabetičnom stopalu u lokalnoj anesteziji na svim nivoima i amputacione procedure potkolenice, natkolenice do dezartikulacije u predelu zgloba kuka. Samostalno je uradio preko dve hiljade operacija na dijabetičnom stopalu. Po broju izvedenih operacija ima najveći broj bolesnika u Srbiji. U lečenju bolesnika aktivno sarađuje sa svim Klinikama u Beogradu, Hiperbaričnom komorom KCS i Zavodom za rehabilitaciju i protetisanje bolesnika Rudo. Na Onkološkom institutu licencirao je operacije mekotkivnih tumora kože i potkože i operacije dojke. Poseduje sertifikat za operacije u laparoskopskoj hirurgiji. Nosilac je nagrade Zlatne plakete Kapetana Miša Anastasijević i Septembarske nagrade opštine Majdanpek. Više puta nagrađivan plaketama i zahvalnicama Večernjih novosti. Bio je učesnik mnogih medicinskih kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka medicinskih radnika. Kao autor i koautor učestvovao je u izradi preko 100 publikovanih stručnih radova.

Oh zdravo 👋
Drago mi je da smo se upoznali.

Registrujte se da dobijate sjajni sadržaj u prijemno sanduče, svakog meseca.

Mi ne šaljemo neželjenu poštu! Za više detalja pogledajte našu politiku privatnosti.